Tổ chức cho giáo viên góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 2, lớp 6

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6.

Theo đó, để bảo đảm chất lượng sách giáo khoa biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông mới, đồng thời giúp cho giáo viên được sớm tiếp cận với các bản mẫu sách giáo khoa, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức cho giáo viên dạy học các môn học, hoạt động giáo dục tham gia góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6.

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức cho giáo viên dạy các môn học, hoạt động giáo dục tham gia góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6. (Ảnh minh họa)

Việc tổ chức góp ý chia làm 3 đợt. Đợt 1, tổ chức cho giáo viên có kinh nghiệm góp ý. Ở đợt này, mỗi Sở Giáo dục và Đào tạo chọn cử 10 giáo viên/môn học để nghiên cứu, góp ý các bản mẫu sách giáo khoa (định dạng PDF) qua website của các nhà xuất bản; cung cấp thông tin về tài khoản cho giáo viên tham gia góp ý để đăng nhập website và góp ý các bản mẫu sách giáo khoa từ ngày 27/11/2020 đến ngày 9/12/2020 (địa chỉ website của các nhà xuất bản, tài khoản và mẫu phiếu góp ý được gửi qua địa chỉ email của Sở Giáo dục và Đào tạo).

Sau đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp ý kiến góp ý của các giáo viên đối với từng bản mẫu sách giáo khoa, gửi bản mềm về Bộ Giáo dục và Đào tạo (với lớp 2 gửi Vụ Giáo dục Tiểu học, email: [email protected]; lớp 6 gửi Vụ Giáo dục Trung học, email: [email protected]) trước ngày 10/12/2020.

Đợt 2, tổ chức cho giáo viên dạy lớp 2 và lớp 6 năm học 2021 - 2022 góp ý. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường nhận tài khoản và hướng dẫn cho toàn bộ giáo viên được phân công dạy lớp 2 và lớp 6 năm học 2021 - 2022 vào website của các nhà xuất bản để nghiên cứu, góp ý các bản mẫu sách giáo khoa (định dạng PDF) đã được các nhà xuất bản hoàn thiện sau góp ý đợt 1; đưa việc tìm hiểu nội dung các bản mẫu sách giáo khoa vào sinh hoạt tổ chuyên môn để nghiên cứu, góp ý và chuẩn bị việc đề xuất lựa chọn sách giáo khoa, bắt đầu từ ngày 25/12/2020 (địa chỉ website, tài khoản và hướng dẫn góp ý được gửi qua địa chỉ email của Sở Giáo dục và Đào tạo).

Đợt 3, thông báo cho giáo viên, cán bộ quản lý tìm hiểu, góp ý các bản mẫu sách giáo khoa (định dạng PDF) đã được các nhà xuất bản hoàn thiện, đưa lên website của các nhà xuất bản trước khi in và phát hành.

 

Nguồn: laodongthudo.vn